De Vereniging

De Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (was: Kerkorganisten) is een actieve vereniging in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt). Elke betrokkene bij kerkmuziek is als lid welkom. Binnen deze kerkengroep zijn ar schatting 800 kerkleden werkzaam als organist. Zij verzorgen elke zondag (soms met anderen) het muzikale gedeelte van de eredienst. Elk op zijn/haar eigen niveau en met zijn/haar eigen gaven en kerkmuzikale talenten.

alkmaar kapelkerk 7Om organisten bij de uitoefening van hun zondagse taak te helpen, is in 1973 de VGK opgericht. Tot 1973 waren vrijgemaakt-gereformeerde organisten veelal lid van de Gereformeerde Organistenvereniging (GOV). Er was echter vooral een praktische reden om de VGK op te richten. In het eerste nummer van Orgeldienst, het toenmalige verenigingsblad, staat daarover het volgende:

'De reden van bestaan van deze vereni­ging ligt in het feit, dat de ver­schillen, die bestaan tussen de kerken, wat betreft het muzikale gedeelte van de ere­dienst, steeds groter worden. Immers, het nieuwe liedboek [het Liedboek voor de kerken] is door vele kerken aan­vaard, en koorzang is een normale zaak gewor­den. De organisten in onze kerken hebben alleen te maken met problemen die kerkzang en orgelspel betreffen. Daar­voor hebben we ons geor­gani­seerd.'

Vanaf de jaren zestig stond op vergaderingen van het GOV het aanstaande Liedboek voor de kerken volop in de belangstelling, maar organisten van de vrijgemaakt-gereformeerde kerken werden met dit liedboek niet geconfronteerd in hun praktijk. Bovendien werd duidelijk dat een vrijgemaakte organistenvereniging binnen de Gereformeerd Kerken (vrijg.) meer invloed kon uitoefenen op het landelijk beleid ten aanzien van de kerkmuziek, dan de GOV.

Bij een aantal oprichters, zeker niet bij alle, speelde bij de oprichting een rol dat zij theologische bezwaren hadden tegen de koers in de synodaal-gereformeerde kerken. Zij hadden niet zelden ook bezwaren tegen het Liedboek voor de kerken, die door andere VGK-ers van het eerste uur zeker niet altijd gedeeld werden.

 

De vereniging telt nu zo'n 330 leden en abonnees. Onder de leden treft men organisten in alle maten en soorten aan. Een klein percentage heeft een vakdiploma. Verreweg de meeste leden zijn amateur-organist. Sommigen hebben een ruime ervaring als kerkorganist en kunnen goed spelen; anderen dienen hun kerk door op hun eigen, heel eenvoudige niveau de kerkdiensten te begeleiden.

Op welk niveau met ook speelt, door allen wordt hetzelfde doel nagestreefd: de lofprijzing gaande te houden, en die zo mooi en goed mogelijk te maken. Kerkmuziek is onlosmakelijk met liturgie verbonden. Het is mede daarom dat de VGK zich intensief bezighoudt met de eredienst in al zijn facetten. Van 1986 tot 2003 kende de vereniging een Werkgroep Eredienst, die o.a. een aantal liturgiecongressen en workshopdagen georganiseerd voor belangstellenden en plaatselijke liturgiecommissies heeft. In het verenigingsorgaan wordt veel aandacht besteed aan liturgische onderwerpen, waarbij vooral de actualiteit in de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) gevolgd wordt.

Doelstellingen
Per 1 januari 2007 heeft de vereniging een nieuwe naam en nieuwe statuten. De vereniging heeft ten doel het bevorderen van een goede en stijlvolle verzorging van het muzikale gedeelte van de eredienst. De vereniging richt zich met name, maar niet uitsluitend, tot de Gereformeerde Kerken in Nederland, de Christelijke Gereformeerde Kerken en de Nederlands Gereformeerde Kerken. De vereniging kan haar doel nastreven met alle wettige middelen, waaronder met name:
a. het (doen) uitgeven van publicaties en periodieken waaronder het verenigingsorgaan en het bevorderen van studie op het gebied van liturgie, kerkmuziek, orgelbouw en de historie daarvan;
b. het organiseren van congressen en andere bijeenkomsten en het (doen) geven van cursussen;
c. het geven van voorlichting en adviezen en het afnemen van examens op het gebied van liturgie, kerkmuziek en orgelbouw; een en ander zowel zelfstandig als in samenwerking met anderen.

Aanmelden
Aanmelden als lid of abonnee kan via het formulier op deze website. Klik daarvoor op de knop 'Aanmelden'.

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn