Examens

De Vereniging van Gereformeerde Kerkmusici (VGK) biedt organisten de mogelijkheid ten aanzien van het kerkelijk orgelspel certificaten te behalen. Deze certificaten geven een indicatie over de bekwaamheid van iemand als organist. Steeds meer gemeenten geven te kennen dat zij zorg willen besteden aan het muzikale deel van de eredienst. Goed opgeleide organisten vormen hierin de belangrijkste schakel.

Opzet:
De gekozen opzet is interessant voor zowel eenvoudige als gevorderde organisten. Organisten kunnen examen doen op drie niveaus:

Certificaat A
Het minimale ingangsniveau waaraan een kerkorganist behoort te voldoen.

Certificaat B
Certificaat voor de 'gevorderde' kerkorganist.

Diploma Kerkmuziek
Diploma afgegeven door de sectie Eredienst en Kerkmuziek van de PKN.
Aan de A- en B-examens zijn certificaten voor kerkorganisten verbonden. Daarmee heeft men een bewijs in handen dat aangeeft op welk niveau men speelt. Deze certificaten zijn geen diploma's maar moeten worden gezien als tussenstations op weg naar het diploma Kerkmuziek (bevoegdheidsverklaring III), dat een landelijk erkend diploma is. Voor dit examen is het sterk aan te bevelen eerst een cursus van de Commissie voor de Kerkmuziek te volgen met gebruik van eigen cursusmateriaal (zie EREdienst februari 2009) via de website van de PKN (uitgeverij Musica Pro Deo onder Cursuswerk). De VGK participeert in de cursus en het examen. Klik Diploma Kerkmuziek voor meer informatie over het Diploma kerkmuziek.

Stimulans voor organisten
Het toewerken naar een examen is in veel gevallen een stimulans voor organisten om zich gestructureerd te verdiepen in kerkmuziek en hetgeen daarmee samenhangt. Vooral jonge organisten kunnen het als doel voor ogen nemen en onder leiding van hun orgelleraar aan het examenpakket gaan werken. Een certificaat geeft uiteraard geen recht op een benoeming als organist in een kerk. Het benoemen van organisten blijft kerkenraadswerk.

Regeling kerkmuziek
Het diploma Kerkmuziek en de certificaten A en B worden ook genoemd in de nieuwe Regeling Kerkmuziek. De generale synode van de gereformeerde kerken (vrijgemaakt) die in 1999 te Leusden werd gehouden, heeft deputaten Kerkmuziek de opdracht gegeven deze regeling aan te bieden aan de kerken, onder andere als handreiking bij de aanstelling van hen die de muzikale onderdelen van de eredienst verzorgen. Voor de in de Regeling Kerkmuziek genoemde verplichting, zijn respectievelijk het diploma Kerkmuziek en de Certificaten A/B vereist. Uitgebreide informatie over de Regeling Kerkmuziek is te vinden in de brochure Tussen Leusden en Zuidhorn (II), een uitgave van Deputaten Kerkmuziek.

Verloop examen
Certificaat A/B In ieder geval eenmaal per jaar wordt er een examendag georganiseerd. De examenkandidaat dient een maand voor het examen een lijst met orgelwerken volgens voorgeschreven opbouw te overhandigen. Een commissie bestaande uit twee deskundigen en een VGK-bestuurslid maakt daaruit een selectie die door de kandidaat op het examen gespeeld dient te worden. Een week voor het examen wordt aan de geëxamineerde doorgegeven welke stukken zijn geselecteerd. Tijdens het examen beoordeelt de examencommissie het speelniveau van de geëxamineerde en gaat in een kort gesprek na of hij/zij, in overeenstemming met de daarvoor gestelde eisen, voldoende algemene kennis van kerkmuziek heeft.

Kosten
De kosten voor het afleggen van het examen voor certificaat A of B bedragen 90 euro per persoon. Na aanmelding van het examen dient dit bedrag overgemaakt te worden op bankrekening 1183 64 561 t.n.v. Ver v Geref. Kerkmusici te Deventer o.v.v. examengeld.

Examendag
Eén keer per jaar wordt een examendag gehouden, meestal in de maand juni. De plaats waar de examens plaatsvinden hangt af van waar de kandidaten vandaan komen. Er wordt gestreefd naar een plaats die voor de kandidaten en examinatoren zo centraal ligt. Organisten en toekomstige organisten kunnen op twee niveaus examen doen. Voor beide niveaus geldt dat er een werkenlijst moet worden opgestuurd. Uit deze lijst wordt door de examencommissie een selectie gemaakt van werken die tijdens het examen ten gehore gebracht dienen te worden.

Voorbereiding
Klik hier voor 'voorbereidingstips'

Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn