Index 2014

September 2014

 • In het novembernummer gaat Ria Borkent uitgebreid in op de liedtekst ‘De vreugde voert ons naar dit huis ‘ van Sytze de Vries.
 • Anje de Heer bespreekt vier antifonen voor advent (lied 432a-d), terwijl Jan Smelik het lied ‘Christus ging als eerste’ (lied 523) onder de loupe neemt.
 • Verder wordt het leesrooster ‘Verder kijken’ van het Steunpunt Liturgie besproken.
 • Een artikel van Jan Smelik over het Weihnachts-Oratorium van J.S. Bach besluit het nummer.
 • De muziekbijlage bevat zettingen van Psalm 103 door Gijs van Schoonhoven.

September 2014

 • Het nieuwste nummer van EREdienst opent met de column ‘Eredienstvaardigheid’ van Jan Smelik. Eredienstvaardigheid is nodig voor eredienstwaardigheid. Anje de Heer schrijft vervolgens in haar artikel ‘Wie ben je?’ over het opstellen van een muziekprofiel.
 • Zingend verkondigen’ luidt de titel van het artikel van Jetze Baas, waarin hij wijst op de rijkdom van het nieuwe liedboek, en op de mogelijkheden die een cantor(ij) biedt.
 • David de Jong gaat in aflevering 6 van zijn serie ‘Nat hout’’ in op de wijze waarop de kerkdienst geopend wordt.
 • In dit nummer start een nieuwe rubriek: ‘Taal en liturgie’. Coördinatrice van deze rubriek, Ria Borkent, opent de rubriek met haar artikel ‘Stem van de dichter’. Daarin resumeert ze onder meer welke talige gebeurtenissen betreffende liederen de afgelopen jaren hebben plaatsgevonden.
 • De liederen van de maand oktober (‘In God de Vader op zijn troon, lied 342) en de maand november (‘zaaien, maaien, oogste’, lied 716) worden besproken.
  

Juli 2014

 • Onder de titel ‘Van onenigheid naar verscheidenheid’ geeft Jan Smelik in het julinummer van EREdienst een overzicht van de gezangengeschiedenis in de vrijgemaakt-gereformeerde kerken. Aanleiding voor dit artikel is het besluit van de vrijgemaakte synode in mei 2014 om het Liedboek, zingen en bidden in huis en kerk vrij te geven voor liturgisch gebruik. Daarmee komt een einde aan een proces dat in 1993 begon.
 • Het lied van de maand september 2014, ‘Rond het licht dat leven doet’ (Liedboek 287) wordt besproken.
 • Verder bevat het nummer een verslag van de VGK-jaarvergadering die op 14 juni in Haarlem werd gehouden.
 • Daarnaast treft u in het EREdienst-nummer informatie aan over de Werkdag voor Kerkmuziek die op 4 oktober gehouden zal worden.
 • Een aantal berichten uit de wereld van orgel- en kerkmuziek besluit het nummer.
  

Mei 2014

 • In het nieuwste nummer van EREdienst gaat Anje de Heer in op de vraag waar het avondmaal gevierd kan worden: in kerk of kring? Is de avondmaalsviering voorbehouden aan de kerkdienst of kan zij ook elders en zonder ambtsdragers gevierd worden?
 • In zijn serie ‘Nat hout’ gaat David de Jong in op lichaamstaal in de eredienst. Hierbij besteedt hij onder andere aandacht aan lichamelijkheid in evangelische en rooms-katholieke diensten: welke theologische noties zitten daarachter en in hoeverre zijn die in een gereformeerde kerkdienst wenselijk?
 • Anje de Heer bespreekt de liederen van de maanden juni en juli: ‘Wij vieren vandaag het feest’ (Liedboek-2013, 693) en ‘Verhoor mij als ik roep tot U’ (Liedboek-2013, 4a).
 • Jan Smelik bespreekt een paar nieuwe uitgaven.
 • Ten slotte treft men in het nummer informatie en de jaarstukken aan voor de Algemene Ledenvergadering van zaterdag 14 juni.
 • De muziekbijlage bevat vier zettingen van de Geneefse psalmmelodie 65/72, gecomponeerd door Wim Ruessink.
 

Maart 2014

 • Het maartnummer 2014 van EREdienst opent met een column van Jan Smelik over de betekenis van kerkgebouwen voor kerk en geloof.
 • In het nummer worden verder de liederen van de maanden april en maart besproken: het Taizé-lied ‘Als alles duister is’ (Liedboek 598) en het hemelvaartslied ‘De Heer is opgetogen’ (lied 666).Hans van Haeften, componist van de melodie van het dooplied ‘Water, water van de doop’ (lied 358), schrijft over het ontstaan van de melodie.
 • Tevens heeft hij een begeleidingszetting voor het lied gecomponeerd, die in EREdienst is opgenomen.
 • Harmen Trimp geeft een overzicht van de doopliederen uit het nieuwe Liedboek. Voor velen is variatie in de liturgie een leidend principe geworden.
 • Anje de Heer gaat op dit onderwerp in en stelt vragen bij de argumenten die vaak pro variatie gegeven worden.
 • De Gereformeerde Kerk (vrijg.) van Loppersum-Westeremden nam in januari een nieuw (tweedehands) orgel in gebruik. De orgeladviseur bij dit project, Henk de Vries, schreef hierover een artikeltje.

Januari 2014

 • In het januarinummer van EREdienst wordt uitgebreid vooruitgeblikt op het nieuwe liedboek dat op 25 mei aanstaande gepresenteerd gaat worden in Monnickendam. Aan de hand van een voorbeeldbundeltje, dat gebruikt wordt op introductieavonden, gaat Jan Smelik in op twee aspecten: 1) wat voor soort bundel kunnen we verwachten en 2) welke consequenties heeft de nieuwe liedbundel voor de kerkmuzikale praktijk.
 • In het nummer worden verder de liederen van de maand februari en maart 2013 besproken: 'Jezus, diep in de woestijn' (Tussentijds, lied 58) en 'Dag zo bitter en zo goed' (LvK gez. 194).
 • Harmen Trimp bespreekt het boek 'Tijd voor het geheim van Christus. Het liturgisch jaar in de gereformeerde kerkdienst' van Harrie de Hullu.
 • De muziekbijlage bevat zettingen die Luuk Sikkema componeerde van de Psalmen 32 en 34. Deel dit artikel:

Submit to FacebookSubmit to Google PlusSubmit to TwitterSubmit to LinkedIn