Cursus 4 – Project Liturgie

Toelichting

Uitgangspunt vormt de gedachte dat elke kerk vanuit haar eigen situatie en mogelijkheden met de eredienst bezig moet kunnen zijn. In veel kerken is geen of te weinig liturgische knowhow aanwezig. Bovendien blijkt in de praktijk dat besprekingen van gevoelige onderwerpen ermee gebaat kunnen zijn wanneer een deskundige van buiten de eigen gemeente voorlichting geeft. Inhoudelijk kan het project zeer verschillend ingevuld worden, al naar gelang de plaatselijke situatie. In de ene kerk is men immers al jarenlang druk bezig met de eredienst, terwijl in een andere gemeente liturgie eigenlijk nog nooit aan de orde is geweest. Bovendien zijn er grote verschillen in liturgische onderwerpen die in de diverse kerken al dan niet behandeld zijn. Bijvoorbeeld: in kerk A is men al uitgebreid bezig geweest met de wijze van avondmaalsviering, terwijl in kerk B alleen het gebruik van muziekinstrumenten wel eens besproken is. De inhoud van het project liturgie wordt daarom bepaald door de kerk (dan wel liturgiecommissie) die het project aanvraagt. De invulling kan in overleg met de deskundige vastgesteld worden.

Werkwijze en invulling

Gezien het feit dat de invulling van het project erg afhankelijk is van de wensen van kerken (de aanvragende instantie), is er geen algemene werkwijze aan te geven. Dit hangt af van wat plaatselijke mogelijk is. Evenals de inhoud kan dus de te volgen werkwijze van het project liturgie in overleg met de deskundige vastgesteld worden. Het behoort tot de mogelijkheden dat een deskundige uitgenodigd wordt op een vergadering van bijvoorbeeld de liturgiecommissie om te adviseren over bepaalde liturgische items. Dat zou kunnen aan de hand van een concept-rapport (o.i.d.) dat door de commissie geschreven is. Een andere mogelijkheid is dat een deskundige uitgenodigd wordt om op een gemeenteavond te spreken. Desgewenst kan een deskundige ook voor meer dan één avond ingehuurd worden. Mogelijke onderwerpen die in het kader van het project liturgie aan bod kunnen komen zijn: orden van dienst, formulieren, wijze en frequentie van avondmaalsviering, functie van het lied/muziek in de kerkdienst, plaats en functie van de verschillende gebeden, et cetera.

Kosten

De kosten voor deze kosten bedragen € 245,– (inclusief onkosten docent).