Cursus 1 – Kerkorganist

Toelichting

Goede gemeentezangbegeleiding is een kunst. Met de uitbreiding van het liedrepertoire sinds 1996 is het begeleiden van de gemeentezang er zeker niet gemakkelijker op geworden. De kerkorganisten worden meer dan vroeger geconfronteerd met een grote diversiteit aan kerkliederen uit verschillende stijlperiodes. Voor een goede gemeentezangbegeleiding is het noodzakelijk kennis te hebben van zowel de stijlperiode als het kerklied.
Daarnaast is het belangrijk dat de organisten uit één gemeente goed met elkaar en met de gemeente communiceren over de begeleiding van de nieuwe liederen. De cursus kerkorganist, kerklied en gemeentezang is een uitstekende gelegenheid om als plaatselijke organisten onder deskundige leiding deze onderwerpen met elkaar te bespreken en een gemeenschappelijke aanpak te kiezen.

Werkwijze en invulling

De cursus wordt gehouden op twee zaterdagen van 10.00 tot ongeveer 16.30 uur. De aanvrager dient voor voldoende deelnemers uit de eigen of eventueel genabuurde gemeente(n) te zorgen (minimaal twee, maximaal tien) en voor een kerk met orgel, waar de cursus kan worden gegeven. Eventueel kan in overleg met de docent de cursus worden verlengd met een of meer zaterdagen.

De volgende onderwerpen zullen worden behandeld:
1. Ontstaanstijd gezangmelodieën en de betekenis daarvan voor het begeleiden.
2. Verschillende manieren van begeleiding.
3. Introduceren van (onbekende) liederen in de gemeente.
4. Begeleiden van onbekende melodieën.
5. Voorlichting over organistenopleidingen en de daarbij behorende certificaten/diploma’s.

Cursisten kunnen op hun verzoek tijdens de cursus een proefexamen af leggen voor een bepaald certificaat. Tijdens de cursus zal er veel aandacht zijn voor de praktijk van het spelen. Bij de cursus hoort een (beknopte) syllabus met overzichtelijke informatie over de lesstof. Deze syllabus kan na de cursus fungeren als naslagwerk.

Kosten

De kosten voor de cursus bedragen € 695,– (inclusief onkosten docent).